"חוק העבודה בישראל"

חוק העבודה בישראל הוא המסמך החוקי המרכזי המגדיר את היחסים בין מעסיקים לעובדים בישראל. החוק נותן עדיפות עבור עקרונות המעמד החברתי והציבורי, והוא מיועד להגן על זכויות העובדים ולשפר את תנאי העבודה במדינה. 

על פי חוק העבודה, יש מגבלות חדות וברורות על מעסיקים ביחס לתנאי העובדים, שכרם, שעות העבודה וסיום יחסי עובד מעביד.

 בהתבסס על החוק, כל עובד זכאי לתנאי עבודה סבירים והגנה על זכויותיו בקרב מעסיקו. כמו כן, החוק מניח על המעסיקים לספק תשלומים ראויים ולספק את ההגנות החוקיות המקובלות לעובדים בישראל .

בחוק העבודה ניתן למצוא את הנושאים הבאים:

1. תנאי העבודה: חוק העבודה מגדיר את תנאי העבודה  שעליהם חייבים להסתייע מעסיקים ביחסי עובד מעביד.

2. שכר: החוק מגדיר את זכויות העובדים בנוגע למשכורות ותנאי התשלום. זכויות אלה כוללות את גובה תשלום השכר המינימלי , הפרשות פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות, תשלום שעות נוספות, תשלום ימי הבראה ועוד . זאת בכפוף לחוק וצווי ההרחבה  .

3. שעות עבודה: החוק מגדיר את תנאי שעות העבודה-שעות עבודה יומיות, שבועיות, חודשיות. הפסקות בזמן עבודה, שעות נוספות הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. כמו כן, הוא מחייב לא לעבוד מעבר לשעות עבודה הקבועות בחוק במקביל לשעות המנוחה המחייבות.

4. הגנה על העובדים: חוק העבודה מגן על זכויותיהם של העובדים ומציע אפשרויות הגנה משפטית עבורם בפני סירוב מעסיקים לעמוד בתנאי העבודה, תנאי השכר ושעות העבודה. החוק מאפשר לעובדים להגיש תביעות משפטיות בפני ביתי הדין לעבודה עבור כל חריגה בתנאיו .

5. פיטורין/פיטורים בעבודה: החוק מגדיר תנאי הפיטורין/ם המותרים בחוק על מעסיקים ועל עובדים  , במסגרתו יש לשים לב לביצוע שימוע, הודעה מוקדמת, וכלל התשלומים המשולמים ביחסי עובד מעביד.


סיכום זה מספק הצצה לתכנים המרכזיים בחוק העבודה בישראל, שהם מיועדים להגן על זכויות העובדים ולתמוך בתנאי עבודה ראויים .

משרד עורכי דין שרית נדלר  מייעץ ומייצג הן מעסיקים והן עובדים בכל נושא הקשור ביחסי עובד מעביד בכפוף לחוק בישראל .